Všeobecné podmínky, úhrada kurzovného, storno podmínky

1.Každá akce se koná v případě, že počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k otevření dle kalkulací Artissima. Je-li jeden pracovní den před začátkem akce přihlášeno méně účastníků, než je minimální počet, vyhrazuje si Artissimo právo akci neuskutečnit. V takovém případě bude Artissimo neprodleně informovat všechny přihlášené emailem na adresu, uvedenou v přihlášce, a vrátí jim celou uhrazenou částku.

 

2. Artissimo si vyhrazuje právo změnit ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) termín konání akcí, případně jejich časové schéma. V takovém případě sdělí neprodleně tuto skutečnost všem účastníkům. Účastník může v takovém případě svoji přihlášku zrušit. V případě, že již provedl úhradu dané akce, vrátí mu Artissimo celou uhrazenou částku.

 

3. Neúčast účastníka na akci nebo na její jednotlivé lekci (lekcích) nezakládá povinnost Artissima nahradit zmeškané lekce anebo poskytovat účastníkovi jakoukoliv jinou kompenzaci.

 

4. Přihlášení na jednotlivé akce je možné prostřednictvím internetového formuláře, který je dostupný na webových stránkách www.artissimo.cz, emailem na artissimo@volny.cz nebo telefonicky na čísle 776 241 320.

 

5. Účastník je povinen poskytnout Artissimu při přihlášení svoje kontaktní údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat. Tam, kde je to výslovně uvedeno, je přihláška považována za závaznou teprve po uhrazení kurzovného.

 

6. Svým závazným přihlášením na akci účastník potvrzuje, že je seznámen s těmito všeobecnými podmínkami, a vyjadřuje svůj souhlas s nimi.

 

7. Úhradakurzovného u jednorázových nebo víkendových kurzů se provádí v hotovosti při zahájení akce.

 

8. Úhraduúčastnického poplatku na příměstský tábor je třeba provést bankovním převodem na základě údajů poskytnutých Artissimem při potvrzení přihlášky (po dohodě lze i v hotovosti) do 5 kalendářních dnů od potvrzení přihlášení, nejpozději však 1 pracovní den před zahájením tábora. Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k připsání požadované částky na účet Artissima, toto přihlášení se zruší. Tímto Artissimo odstupuje od smlouvy a veškeré povinnosti vůči přihlášenému účastníkovi zanikají.

 

9. Přihlášení na akci lze zrušit kdykoliv před úhradou ceny akce emailem nebo telefonicky na výše uvedená kontaktní spojení.

 

10. V případě stornování přihlášky ze strany účastníka vzniká Artissimu nárok na storno poplatek, jehož výše se odvíjí od dne doručení storno emailu a dne začátku akce dle níže uvedených podmínek:

- storno nejpozději 10 dní před zahájením: Artissimo vrátí objednateli 90 % uhrazené částky. Artissimu náleží storno poplatek ve výši 10 % uhrazené částky.

- storno v rozmezí 9–3 dny před zahájením: Artissimo vrátí objednateli 50 % uhrazené částky. Artissimu náleží storno poplatek ve výši 50 % uhrazené částky.

- storno 2 dny anebo méně před zahájením anebo v průběhu: Artissimo nevrací objednateli žádnou část uhrazené částky. Artissimu náleží storno poplatek ve výši 100 % uhrazené částky.

Takto vypočtená částka bude převedena na účet účastníka, případně po dohodě vyplacena v hotovosti.

 

11. Účastníci jsou povinni zacházet s vybavením poskytovatele dle pokynů lektora opatrně a šetrně. Účastník, resp. jeho zákonný zástupce je zodpovědný za případné škody, které způsobí.

 

12. Každý účastník je při vstupu do prostoru, kde se kurzy konají, seznámen s provozními podmínkami ateliéru. Zároveň také zasláním přihlášky stvrzuje, že se bude výhradně řídit pokyny lektora nebo odpovědné osoby. V případě kurzů určených dětem a mladistvým vyžadujeme souhlas se všeobecnými a provozními podmínkami od jejich zákonného zástupce.

 

13. Během průběhu kurzu zodpovídají účastníci i lektor za svoji bezpečnost, pracují na vlastní odpovědnost. Případné pojistné události se řeší individuálně. Průběh kurzu určuje lektor.

 

14. V případě zdravotních omezení – alergii na určitý materiál (např. kov), dietních omezení (především u dětí) apod. doporučujeme před přihlášením na danou akci individuální konzultaci.